**Radio bs**


 

Cool Znakovi

α в c ∂ ε f g н ι נ к ℓ м η σ ρ q я s т υ v ω x y z

ά в ς đ έ f ģ ħ ί ј ķ Ļ м ή ό ρ q ŕ ş ţ ù ν ώ x ч ž

Å Á Ä Ã å á ä ã æ ß b c © Ð d é ê f ƒ g h ï î j k £ m Ñ ñ η ô õ ø Þ þ p q ® § š t ú û µ v w x ý ÿ z ž ¿ ¶ $ €ℓ м и σ ρ q я ѕ т υ ν ω χ у z① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ *~ℓє

η ι κ λ μ ν ξ ρ ς σ τ υ ω ά в ς đ ϋ ό ύ ώ ϊ Ђ Ѓ Є я ё ђ ѓ є ѕ ї ј à á â ã ä å ç è é ê ì í î ï ð ñ ò ô⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ⅠⅡⅢ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶª ά έ ή ί ΰ α β ε η ι κ λ μ ν ξ ρ ς σ τ υ ω q ό ύ ώ ℓЂ Ѓ Є я ё ђ ѓ є ѕ ї ј à á â ã ä å ç è é ê ì í î ï ð ñ ò ô
α в c ∂ ε ғ g н ι נ к ℓ м η σ ρ q я s т υ v ω x ү z ά в ς đ έ ғ ģ ħ ί ј ķ Ļ м ή ό ρ q ŕ ş ţ ù ν ώ x ч ž ħ ί ј ķ Ļ м ή ό ρ q ŕ ş ţ ù ν ώ x ч žՕ Ֆ ՙ ՚ ՛ ՜ ՝ ՞ ՟ ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ ֆ և
Ё Ђ Ѓ Є Ѕ І Ї Ј Љ Њ Ћ Ќ Ў Џ А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я ё ђ ѓ є ѕ і ї ј љ њ ћ ќ ў џ Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք

Ə ə ƒ Ǻ ǻ Ǽ ǽ Ǿ ǿ ά έ ή ί ΰ α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω ϊ ϋ ό ύ ώ
Ā ā Ă ă Ą ą Ć ć Ĉ ĉ Ċ ċ Č č Ď ď Đ đ Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ Ĥ ĥ Ħ ħ Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į İ ı IJ ij Ĵ ĵ Ķ ķ ĸ Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ Ō ō Ŏ ŏ Ő ő Œ œ Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř Ś ś Ŝ ŝ Ş ş Š š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų Ŵ ŵ Ŷ ŷ Ÿ Ź ź Ż ż Ž ž ſ

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à
á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ

α в ¢ ∂ є f g н ι נ к ℓ м и σ ρ q я ѕ т υ ν ω χ у z
L∞ ◎ ∫ ∞∙ ∆ ۣ˚˜̃ ºº ₪ ¤ 큐 « » ↘ 〒 ¢ £ ※ ⊙®

⌂ ﺴ≈ ♪ ♯ ♯ ♪ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ の ۝
╠ ╬ ╣ ╩ ╔╚ ╬ ╫

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳
ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩⒼⒽⒾⒿⓀⓁ ⓂⓃⓄⓅⓆⓇ ⓈⓉⓊⓋⓌⓍ ⓎⓏ ⓐⓑⓒⓓⓔⓕ ⓖⓗⓘⓙⓚⓛ ⓜⓝⓞⓟⓠⓡ ⓢⓣⓤⓥⓦⓧ ⓨⓩ
ℓ м и σ ρ q я ѕ т υ ν ω χ у z① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ *~ℓє

η ι κ λ μ ν ξ ρ ς σ τ υ ω ά в ς đ ϋ ό ύ ώ ϊ Ђ Ѓ Є я ё ђ ѓ є ѕ ї ј à á â ã ä å ç è é ê ì í î ï ð ñ ò ô⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ⅠⅡⅢ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ
Ⅷ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻά в ς đ έ ғ ģ ħ ί ј ķ Ļ м ή ό ρ q ŕ ş ţ ù ν ώ χ ч(((●<(=^ω^=)<※◦º°×°º◦εїз´ ž ά в ¢ đ έ ғ g ħ ϊ j к ℓ м й o ρq я š т ΰ v ώ χ ч z
(¯`·._.·[(name)]·._.·´¯)
¨°o.O(name)O.o°
×÷·.·´¯`·)»(name)«(·´¯`·.·÷×
· ··^v´¯`×)(name)(×´¯`v^·· ·
,.-~*’¨¯¨’*·~-.¸-(_(name)_)-,.-~*’¨¯¨’*·~-.¸
- – –^[(name)]^– – -
•·.·´¯`·.·•(name)•·.·´¯`·.·•
`·.¸¸.·´´¯`··._.·(name)`·.¸¸.·´´¯`··._.·
(¯`·._)(name)(¯`·._)
¯¨’*·~-.¸¸,.-~*’(name)¯¨’*·~-.¸¸,.-~*’
Oº°‘¨(name)¨‘°ºO
׺°”˜`”°º×(name)׺°”˜`”°º×
.·´¯`·->(name)<-·´¯`·.
<º))))><.·´¯`·.(name)¸.·´¯`·.¸><((((º>
- -¤–^](name)[^--¤- -
~²ºº²~(name)~²ºº³~
._|.<(+_+)>.|_.(name)._|.<(+_+)>.|_.
..|..<(+_(name)_+>..|..
-·=»‡«=·-(name)-·=»‡«=·-
•°o.O(name)O.o°•
––––•(-•(name)•-)•––––
(¯`•¸·´¯)(name)(¯`·¸•´¯)
··¤(`×[¤(name)¤]×´)¤··
—(•·÷[(name)]÷·•)—
·ï¡÷¡ï·(name)·ï¡÷¡ï·
·!¦[·(name)·]¦!·
°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸(name)°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
;) °¨¨°º”°¨¨°(*)(_.·´¯`·«¤°(name)°¤»·´¯`·._)(*)°¨¨°º”°¨¨°;)
»-(¯`v´¯)-»(name)»-(¯`v´¯)-»
°l||l°(name)°l||l°
•°¤*(¯`°(F)((name))(F)°´¯)*¤°•
—¤÷(`[¤*(name)*¤]´)÷¤—
¸.´)(`·[(name)]·´)(` .¸
·÷±‡±(name)±‡±÷
+*¨^¨*+(name)+*¨^¨*+
!“,.-~*´¨¯¨`*·~-.¸-(name)¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸i
Easy AdSense by Unreal

*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*
εїз ▲ ♂ ♀ ♥ ♠ ♣ ♪ ♫ ♪ ﻬ ஐ ღ   ↔ ↕ ••● ¤ ╬ ♥ ◊ ♥ ╠ ═ ╝▫ ■ ๑ » « ¶ ஐ © † εïз ♪ ღ ♣ ♠ • ±   ° •ิ. • ஐ இ * × ○ ▫   ♂ • ♀ ◊ © ¤ ▲ ↔ ™ ®
☆ ☃ ♧ ღ ♂ ♀ ♥ ♡ ☜ ▦ ▩ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ ☆→ 。 ° º ¤ •╠═╝
▫ ■ □ ۩«   ஐ° • ิ . • † • ○ ± җ ۝ ۞ ๑ » εïз ◊ ♥ ▒ ◊ ◦ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ▨ ♨ の⊙ ๑ • ิ . • ั๑ ろⓜⓘⓢⓢ☃❀♧ஐღ♂ ♀ ♥ ♡ ☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▪ ▫ ☼ ♦ ﹌〆 •° ∴ ♤ ☜๑۩۞۩๑ △☃❀♧ஐღ♂ ♀ ♥ ☜♭♡ ღ ❤ ₪ ☼ ◘°º¤•εïз ╬ 『 』∴ ☀㊖㊗⑪ ⑫ ⑬♂ ♀๑ ♦ ◊ ░ ۩۞۩๑๑۩ﺴ ㊧㊨♪ の ∴ △ ∞ ☆ ★ ≈   ¤ ♫ ♬☆→ あ ぃ £☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺♡ «°▥ ▦ツⓛⓞⓥⓔ ▩ ◈ ▂▃▅▆█
㊈㊉㊊㊋㊌㊍㊎㊏ ㊐㊑㊒㊓㊔㊕。。 ° ஐ © ● •.• ◦ εïз ♥ ღ ♂ ♀ ๑ ◊ ▒ ♠ ♣ ※ →← ∴ △ ∞ ☆ ★ ≈ ¤ ♫ ♬ ♪ ❀ ◎ •ิ . • ® ™ † » « ₪☼ ◘㊖㊗⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ☃ ♧ ღ ♂ ♀© ♥ ©♡ ☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▪▫ ▄█▌ ▒ ◊ ◦ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ の ☆→ 。 ° º¤ • εïз ◊ ♥ ╠═╝ ▫ ■ □ ۩ ۞ ๑ » «   ஐ † • ○
± җ ۝ ° • ิ . • ♣ இ ๑۩ ۩๑ ☏ ⊙๑ • ิ . • ั๑ ろ ﹌ 〆 • ° ∴ ♤ ☜ ▂▃▅▆█ ⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ△
▣▤ ▥ ۰•● ●•۰✚✪✣❥↖ ↗ ↙ ↘◎©●⊕⊙○△▲■▽▦ ▩ ◈ ღ ♂ ♀ ♥ ↔ ↕ ▪ ๑ ▄ █ ★◎≧※°¹²³∙ ▒ ◊ ◦ ♠ ♣ ♪ の →°■♀ Ψ №← ∑ ξ ζ ω ∏ √ ∩ ¤ ∞≡ ▄ ≠ ^_^─ =ⓛ ≈≌ ﺴ۩๑ ๑۩۞۩๑ ▓ ▲ γ ō ╦ ╩ ε ┘┌ ╬ ω § Θ I ™©®¼½¾³²ª α в ¢ ∂ є f g н ι נ к
Ⅷ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻά в ς đ έ ғ ģ ħ ί ј ķ Ļ м ή ό ρ q ŕ ş ţ ù ν ώ χ ч(((●<(=^ω^=)<※◦º°×°º◦εїз´ ž ά в ¢ đ έ ғ g ħ ϊ j к ℓ м й o ρq я š т ΰ v ώ χ ч z╋ 彡ω ㊣ § ■ Θ I し↑↓← → ↘↙ ↔↕〓┣┓┏┫×╰ノ◢ ◣ ◥ ◤ Ω ж ф ю Ю ━╃ ╄━ 卍 ┛┗┓┏ ◇ ◆ ㄨ⌒ ※ × ☂ ♡ ♥『』Ψ № ∑ ஐﻬ ﻬஐ ☎ ☏ ⊙ ◎ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐   ◑ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌▐ ░ ▒ ▬ ♦ ◊ ◦ ☼ ♠ ♣▣✏ ஓ ✖ ® ❆ ♋ ㊝ ㊣
™ ℡ ▓ ❥ ❦▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ の ☆→ あ ぃ £ ☺☻ ► ◄ ▧ ๑۩۞۩๑⌒〖〗@ξζ∮ ▓ ∏ 卐【】√ ¤ ♪ ♩ ♭ ♪ ♟☀ ╬ ☼ ⊕❣←︵︶︹︺【】〖〗@﹕﹗/ ” _ < > `,•。≈{}~ ~() _ -『』√ $ @ * & # ※卐々∞Ψ√ ∩¤々♀♂∞①ㄨ≡↘♬ ♪ ♩ ♭♪ の ☆→ あ ぃ £ ❤ⓛⓞⓥⓔ ↙▂▂▅┢┦aΡpy ♡^_^♡ ^_^…….♧♧ ™☃❀♧ஐღ♂ ♀ ♥ ♡ ♦ ◊ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◈。 。 ^_^   ☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █ Ш◊ ◦ ♠ ♣ ۞ ▪ ▫ □ ˇ и ۰•●۩ ஐღ ® © εïз •ิ « ₪ ☼ ◘ ╠ ═ ╝▫   † ±җ ۝ இ * × ○ ↔【★】 ▐ ░▒ ▬ ╭ ╮ ๑•ิ.•ั๑ ๑۩۞۩๑ ๑۩ﺴ ﺴ۩๑•¤╭⌒╮ ╭⌒╮ Ivyの家ⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛ ⓜⓝⓞⓟⓠⓡ ⓢⓣⓤⓥⓦⓧ ⓨⓩ ㊊㊐✪✦✧✩ ☆ ✫¤ ╰☆╮★【】〖〗@﹕﹗/ ” _ < >`,•。≈{}~ ~() _ -『』√ $ @㊋㊌㊍㊎㊏㊐㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉▂▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █┗♀♂♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ㄨ ≮≯ +-×÷﹢﹣±/=∫∮∝
∞ ∧∨ ∑ ∏ ∥∠ ≌ ∽ ≦ ≧ ≒﹤﹥じ☆ ξζω□∮卐ஜஒ ண இ ஆ ௰ o O # ♀♂ √ ╮╭ ╯╰ ァ ┱ ┲
ⓛⓞⓥⓔ﹌☀☁⊙◎☺☻✖╄►◄▧▨♨◐◑↔▪▫☼▀▄░▒▬♦◊◦☼♠♣▣▤▥▦▩◘ ◙◈の☆→❤。◕‿◕。ㄒん♥♡☜☞✏☂✖®๑۞๑๑۩ﺴ ﺴ۩๑ﻬஐღ☃▽ω§■↘↙〓×◢◣◥◤连拥抱都没有勇气卍◇◆♧✰➳㊚㊛♯♩♪♫♬♭♮ ☎☏ºº¤«»™♂✿㊣♀ღ ♂ ♀ ♥ ↔ ↕ ▪ ๑ ▄ █ ▌ ▒◊ ◦ ♠ ♣ ♪ の →°■♀ Ψ №← ∑ ξ ζ ω ∏ √ ∩ ¤ ∞≡ ▄ ≠ ^_^ ─ = ≈≌ ﺴ۩๑ ๑۩۞۩๑ ▓ ▲ γ ō ╦ ╩ ε ┘┌ ╬ ω § Θ I ™♂ ♀ ¹<º))))>¼ ½ ¾ ¹ ³ ² ¹ ² ³
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪๑۩۞۩๑
㋡㋡㋡ ℓ ¢ и я ล ŋ ∂ ę ﺂ џ ى Я є ªĐ ω ∂ ő Ω Š ∆ Š ÕŐ Ž ω ∏ ∑ Ψ Ш

ζ ∞ ≈ © ‡ † † ® ©
♡ ღ ஐ ♂ ♀ ๑☜ ☞ ☎ εїз ♨ ☏ ☆ ★ ▽ △ ▲ ∵ ∴ ∷ # ♂ ♀ ♠ ♣ ♧ ♤ ♧ ♡ ♬ ♪♩ ♭ ♪ ﻬ ღ ↔ ↕ ↘••● ¤ ╬ ﹌ ▽ ♂ ♀ ◊① ※ → ← ∴ △ ∞ ☆ ★ ≈ ¤ ♬ ♪ ◎ • © ® ™ † » « ₪ ◈ ☆ ♀♂ ♧ ▪ □ ■ ☎ ☏   、 。 〃 〄 々 〆 〇 〈 〉 《 》 「 」 『 』 【 】 〒 〓 〔 〕 〖 〗 〘 〙 〚 〛〜 〝 〞 〟 〠 〡 〢 〣 〤 〥 〦 〧 〨 〩 〪 〫 〬 〭 〮 〯 〰 〱 〲 〳 〴 〵 〶 〷 〿
■ □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▲ △ ▴ ▶ ▷ ▼ ▽ ◀ ◁ ◆ ◇ ◈ ◊ ○ ◎ ● ◐ ◑ ◢ ◣ ◤ ◥ ◦
๑۩۩.. ..۩۩๑ ๑۩۞۩๑ ۩₪۩ﺴ۩๑๑۩۞۩๑ ๑۩۞۩๑๑۩ ۩۩ ۩ ۞ ๑
▀ ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ ▊ ▋ ▌ ▍ ▎ ▏ ▐ ░ ▒ ▓ ▔ ▕■ ▄ █ ▄ █ ■ ▲ ▼►◄ ◢◣ ◦ ▄ █ ▒ ▓

n ─ ━ │ ┃ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ┋ ┌ ┍ ┎ ┏ ┐ ┑ ┒ ┓ └ ┕ ┖ ┗ ┘ ┙ ┚ ┛ ├ ┝ ┞ ┟ ┠ ┡ ┢ ┣ ┤ ┥ ┦ ┧ ┨ ┩ ┪ ┫ ┬ ┭ ┮ ┯ ┰ ┱ ┲ ┳ ┴ ┵ ┶ ┷ ┸ ┹ ┺ ┻ ┼ ┽ ┾ ┿ ╀ ╁ ╂ ╃ ╄ ╅ ╆ ╇ ╈ ╉ ╊ ╋ ╌ ╍ ╎ ╏ ═ ║ ╒ ╓ ╔ ╕ ╖ ╗ ╘ ╙ ╚ ╛ ╜ ╝ ╞ ╟ ╠ ╡ ╢ ╣ ╤ ╥ ╦ ╧ ╨ ╩ ╪ ╫ ╬ ╭ ╮ ╯ ╰ ╱ ╲ ╳ ╴
∼ ∽ ≈ ≌ ≒ ≠ ≡ ≤ ≥ ≦ ≧ ≪ ≫ ≮ ≯ ⌒
∀ ∂ ∃ ∆ ∇ ∈ ∋ ∏ ∑ − ∕ ∙ √ ∝ ∞ ∟ ∠ ∣ ∥ ∧ ∨ ∩ ∪ ∫ ∬ ∮ ∴ ∵ ∶ ∷
℃ ℄℅ ℉ ℓ № ℡ ™ Ω Å ℮ ← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↖ ↗ ↘ ↙
⅛ ⅜ ⅝ ⅞ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶ ⅷ ⅸ ⅹ
ಂ ಃ ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಋ ಌ ಎ ಏ ಐ ಒ ಓ ಔ ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ ಚ ಛ ಜ ಝ ಞ ಟ ಠ ಡ ಢ ಣ ತ ಥ ದ ಧ ನ ಪ ಫ ಬ ಭ ಮ ಯ ರ ಱ ಲ ಳ ವ ಶ ಷ ಸ ಹ ಾ ಿ ೀ ು ೂ ೃ ೄ ೆ ೇ ೈ ೊ ೋ ೌ ། ༎ ༏ ༐ ༑ ༒ † ‌ ‍‎‡ • ᅇ ‰ ᅌ ᄋᄼ ᄽ ᄾ ᄿ ᅀ ᅁ ᅂ ᅃ ᅄ ᅅ ᅆ ₣ ₤ ₥ ₦ ₧ ₨ ₩ ₪ ₫ ়া ি ী ু ূ ৃ ৄে ৈ ো ৌ ্ৗ ৢ ৣ ঁং ঃ
ँ ंः अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऌ ऍ ऎ ए ऐ ऑ ऒ ओ औ क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न ऩ प फ ब भ म य र ऱ ल ळ ऴ व श ष स ह ़ऽ ा ि ी ु ू ृ ॄ ॅ ॆ े ैॉ ॊ ो ौ ्ॐ ॑ ॒ ॓ ॔क़ ख़ ग़ ज़ ड़ ढ़ फ़ य़ ॠ ॡ ॢ ॣ। ॥ ० १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ॰
♂ ♀ ¹<º))))>< .•´¯`•.¸ ¸.•´¯`•.¸ ><((( ⋛⋋⋌⋚⊰ ⊹ ^_^ ^_^ …….
→№← ξ ζ √ ∩ ¤ ₪ ∞ ≡ ≠ •°¤.°º¤ø:;0¤••º°”˜`”°º––––•
♠ ◕ ◕ ♥ »-(¯`v´¯)-»- ♣ ♥ ♦ ◊ ****
ღღღ ♥♥♥♥♥♥ εїз εїз
♀ ♀ ♀ ♂ ☼ ¤
≡( )≡ ° ~.~ ت ■ □ » « ஐ † εïз ♪ • ± җ ° • •.:.•
░░▒▓███►»-(¯`v´¯)-» ◄███▓▒░░
(◕‿◕✿)
✿◕‿◕✿
웃♥웃♥웃♥웃♥웃♥웃♥웃♥웃♥웃♥웃♥웃♥웃
↑°•(+_+)•° ↓
,¡i|¹i¡¡i¹|i¡,.
║`”¹li¡|¡|¡il¹”`
:¨•.•¨:
╚═══════••♦••══════♦
╔═══════••♦••══════♦

๑ ๑۩۞۩๑ ♬✿.。.:* ☂☃ ☄ ★ ☆ ☇ ☈ ☉ ☊ ☋ ☌ ☍ ☑ ☒☢ ☸ ☹ ☺ ☻ ☼ ☽ ☾ ♠   ♡ ♢ ♣ ♤ ♥ ♦ ♧ ♨ ♩ ✙✈ ✉ ✌ ✁ ✎ ✐ ❀ ✰ ❁ ❤ ❥ ❦❧ ➳ ➽ εїз℡❣·۰•●○●ゃōゃ♥ ♡๑۩ﺴ ☜ ☞ ☎ ☏♡ ⊙◎ ☺ ☻✖╄ஐﻬ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █▌ ▐░ ▒ ▬♦ ◊ ◦ ☼ ♠♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ の ☆ → あ ぃ £ ❤ 。◕‿◕。# @ & * ¥☸ ❁ ❀ ✿ ✾ ❃ ✺ ❇ ❈ ❊ ❉ ✱ ✲ ✩ ✫ ✬ ✭ ✮ ✰ ☆ ★ ✪ ¤ ☼ ☀ ☽ ☾ ❤ ♡ ღ☻ ☺ ❂ ◕ ✖ ♂ ♀ ♥ ♡ ☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ♥ ♡ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌ ▐ ░ ▒ ▬ ♦ ◊ ◘ ◙ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ ✄☪☣☢☠㊊㊋㊌㊍㊎㊏㊐㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗㊘㊜㊝㊞㊟㊠㊡㊢㊣㊤㊥㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰✗✘✚✪✣✤✥✦✧✩✫✬✭✮✯✰ ✱✲✳❃❂❁❀✿✾✽✼✻✺✹✸✷ ✶✵✴❄❅❆❇❈❉❊❋❖☀☂☁【】┱ ┲ ❣ ✚ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ❉ ❥ ❦ ❧ ❃ ❂ ❁ ❀ ✄ ☪ ☣ ☢ ☠ ☭ ♈ ➸ ✓ ✔ ✕ ✖ *.:。✿*゚‘゚・✿.。.: ™ぷ▂▃▅▆█ ∏卐 ※◤ ◥ ﹏﹋﹌ ∩∈∏ ╰☆╮≠→№←︵︶︹︺ 〖〗@﹕﹗/ ” _ < > `,·。≈{}~ ~() _ -『』√ $ @ * & # ※卐 々∞Ψ ∪∩∈∏ の ℡ ぁ §∮〝〞ミ灬ξ№∑⌒ξζωㄨ ≮≯ +-×÷﹢﹣±/=∫∮∝ ∞ ∧∨ ∑ ∏ ∥∠ ≌ ∽ ≦ ≧ ≒﹤﹥じ☆■♀『』◆◣◥▲Ψ ※◤ ◥ →№←㊣∑⌒〖〗@ξζω□∮〓※∴ぷ▂▃▅▆█ ∏卐【】△√ ∩¤々♀♂∞①ㄨ≡↘↙▂▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █┗┛╰☆╮ ≠ ▂ ▃ ▄ ▅┢┦aΡpy ♡^_^♡ ^_^…….♧♧ ☜♥☞.︻︼─一 ▄︻┻┳═一﹏◢ ◣ ◥ ◤ ▽ ▧ ▨ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ▓ ▒ ░ Café № @ ㊣ ™ ℡ 凸 の ๑۞๑ ๑۩ﺴ ﺴ۩๑ o(‧”’‧)o ❆ べò⊹⊱⋛⋋ ⋌⋚⊰⊹ ⓛⓞⓥⓔ べ ☀ ☼ ☜ ☞ ⊙® ◈ ♦ ◊ ◦ ◇ ◆ εїз☆·.¸¸.·´¯`·.¸¸.¤ ~♡のⓛⓞⓥⓔ♡~☃⊹⊱⋛⋌⋚⊰⊹✗/(*w*) ≡[。。]≡※◦º°×°º◦εїз´¯`·»。。♀♡╭☆╯ºØغøº¤ø,¸
¸,ºº¤øøºﷲﷲ°º¤ø,¸¸,げこごさざしじすぜそぞただちぢっつづてでと
どなにぬねのはば ♪♫╭♥ ๑•ิ.•ัﻬஐ ✎ぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめも❃❂❁❀✿✾✽✼✻✺✹✸✷ ✶✵✴❄❅❆❇❈❉❊❋❖❤❥❦❧ ☀ o O #♡ ┽┊﹎.εїз︷✿‧:﹎。❤‧:❉:‧ .。.:*・❀●•♪.。‧:❉:‧ °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø*.:。✿*゚‘゚・✿.。.:*.:。✿*゚
’゚・✿.。✎*εїз↔ ↕ ▪ → ︷╅╊✿ (¯`•._.• •._.•´¯)(¯`•¸•´¯) ❤`•.¸¸.•´´¯`•• .¸¸.•´¯`•.•●•۰• ••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••—¤÷(`[¤* *¤]´)÷¤——(•·÷[ ]÷·•)—〓 ☆ ★┣┓┏┫×╰ノ◢ ◣ ◥ ◤ Ω ж ф юЮ ━╃ ╄━ ┛┗ ┓┏ ◇ ◆ ※ .’. ☂.’.❤ ♥ 『』 〖〗▓ ► ◄ ▒ ░ ▓ ╮╭ ╯╰ ァ ┱ ┲☃ ☎ ☏ ☺ ☻ ▧ ▨ ♨ ◘ ◙ ♠ ♧ ♣ ▣▤ ▥ ▦ ▩ ⊕׺°”˜`”°º× ׺°”˜`”°º×»-(¯`v´¯)-» ×÷·.·´¯`·)» «(·´¯`·.·÷×*∩_∩* ╬ ╠ ╣∷ ღ ☃ ❆ £ ∆ Õ Ő ő ∞ © ‡ † ஜ ஒ ண இ ஆ ௰♪♪♫▫—(•·÷[ ]÷·•)— ·÷±‡±±‡±÷· Oº°‘¨ ¨‘°ºO •°o.O O.o°• ¨°o.O O.o°¨—¤÷(`[¤* *¤]´)÷¤—•·-»█┗┛↘↙╰☆╮ ≠ ☜♥☞ ︻︼─一 ▄︻┻┳═一 -─═┳︻ ∝╬══→ ☆═━┈┈━═☆ ┣▇▇▇═─ ■◆◣◥▲◤ ◥〓∴ぷ▂▃▅▆█ 【】๑۞๑ ๑۩ﺴ ﺴ۩๑๑۩۞۩…¤¸¸.·´¯`·.¸·..>>–» [[]] «–<<..·.¸¸·´¯`·.¸¸¤… .•:*´¨`*:•.☆۩ ۞ ۩ ۩ ۞ ۩☆•:*´¨`*:•. ❤`• .¸¸.•´´¯`•• .¸¸.•´´ ¯`•´❤⊹⊱⋛⋋ ⋌⋚⊰⊹ 彡 ❝❞° ﹌﹎ ╱╲ ☁ ₪ ¡ Þ ௫ μ べ ☪ ☠ ╬ ╠ ╣∷ ღ :﹗/ ” _ < > `,·。≈ {}~ ~() – √ $ * & # ※*≮≯ +-× ÷﹢±/=∫∮∝ ∧∨∥∠ ≌ ∽ ≦ ≧ ≒﹤﹥じ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ ⒶⒷⒸⒹⒺⒻ
凸(⊙▂⊙✖ ) (-’๏_๏’-) (◐ o ◑ ) (⊙…⊙ )。◕‿◕。 ๏[-ิ_•ิ]๏(•ิ_•ิ)? (•ิ_•ิ) (/•ิ_•ิ)/(︶︹︺)(*-`ω´- )人(ц`ω´ц*)(●ゝω)ノヽ(∀<●)(ㄒoㄒ)(>_<)⊙▂⊙ ⊙0⊙ ⊙︿⊙ ⊙ω⊙ ⊙﹏⊙ ⊙△⊙ ⊙▽⊙ o(‧”’‧)o (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (◕〝◕) (∩_∩)ミ●﹏☉ミ (≧0≦) o(╥﹏╥)o
██ 39%
███ 49%
████ 76%
█████ 89%
██████ 100%


╚══╝
╔═.♥.══════╗

╚══════.♥.═╝

.,¡i|¹i¡¡i¹|i¡,.
`”¹li¡|¡|¡il¹”`

´*•.¸(*•.¸♥¸.•*´)¸.•*´
♥«´¨`•°..NAME..°•´¨`»♥
.¸.•*(¸.•*´♥`*•.¸)`*•.

:█║▌│█│║▌║││█║▌│║▌║©
☆ ☃ ♧ ღ ♂ ♀ ♥ ♡ ☜ ▦ ▩ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ ☆→ 。 ° º ¤ •╠═╝
▫ ■ □ ۩«   ஐ° • ิ . • † • ○ ± җ ۝ ۞ ๑ » εïз ◊ ♥ ▒ ◊ ◦ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ▨ ♨ の⊙ ๑ • ิ . • ั๑ ろⓜⓘⓢⓢ☃❀♧ஐღ♂ ♀ ♥ ♡ ☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▪ ▫ ☼ ♦ ﹌〆 •° ∴ ♤ ☜๑۩۞۩๑ △☃❀♧ஐღ♂ ♀ ♥ ☜♭♡ ღ ❤ ₪ ☼ ◘°º¤•εïз ╬ 『 』∴ ☀㊖㊗⑪ ⑫ ⑬♂ ♀๑ ♦ ◊ ░ ۩۞۩๑๑۩ﺴ ㊧㊨♪ の ∴ △ ∞ ☆ ★ ≈   ¤ ♫ ♬☆→ あ ぃ £☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺♡ «°▥ ▦ツⓛⓞⓥⓔ ▩ ◈ ▂▃▅▆█
㊈㊉㊊㊋㊌㊍㊎㊏ ㊐㊑㊒㊓㊔㊕。。 ° ஐ © ● •.• ◦ εïз ♥ ღ ♂ ♀ ๑ ◊ ▒ ♠ ♣ ※ →← ∴ △ ∞ ☆ ★ ≈ ¤ ♫ ♬ ♪ ❀ ◎ •ิ . • ® ™ † » « ₪☼ ◘㊖㊗⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ☃ ♧ ღ ♂ ♀© ♥ ©♡ ☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▪▫ ▄█▌ ▒ ◊ ◦ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ の ☆→ 。 ° º¤ • εïз ◊ ♥ ╠═╝ ▫ ■ □ ۩ ۞ ๑ » «   ஐ † • ○
± җ ۝ ° • ิ . • ♣ இ ๑۩ ۩๑ ☏ ⊙๑ • ิ . • ั๑ ろ ﹌ 〆 • ° ∴ ♤ ☜ ▂▃▅▆█ ⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ△
▣▤ ▥ ۰•● ●•۰✚✪✣❥↖ ↗ ↙ ↘◎©●⊕⊙○△▲■▽▦ ▩ ◈ ღ ♂ ♀ ♥ ↔ ↕ ▪ ๑ ▄ █ ★◎≧※°¹²³∙ ▒ ◊ ◦ ♠ ♣ ♪ の →°■♀ Ψ №← ∑ ξ ζ ω ∏ √ ∩ ¤ ∞≡ ▄ ≠ ^_^─ =ⓛ ≈≌ ﺴ۩๑ ๑۩۞۩๑ ▓ ▲ γ ō ╦ ╩ ε ┘┌ ╬ ω § Θ I ™©®¼½¾³²ª α в ¢ ∂ є f g н ι נ к

╋ 彡ω ㊣ § ■ Θ I し↑↓← → ↘↙ ↔↕〓┣┓┏┫×╰ノ◢ ◣ ◥ ◤ Ω ж ф ю Ю ━╃ ╄━ 卍 ┛┗┓┏ ◇ ◆ ㄨ⌒ ※ × ☂ ♡ ♥『』Ψ № ∑ ஐﻬ ﻬஐ ☎ ☏ ⊙ ◎ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐
◑ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌▐ ░ ▒ ▬ ♦ ◊ ◦ ☼ ♠ ♣▣✏ ஓ ✖ ® ❆ ♋ ㊝ ㊣
™ ℡ ▓ ❥ ❦▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ の ☆→ あ ぃ £ ☺☻ ► ◄ ▧ ๑۩۞۩๑⌒〖〗@ξζ∮ ▓ ∏ 卐【】√ ¤ ♪ ♩ ♭ ♪ ♟☀ ╬ ☼ ⊕❣←︵︶︹︺【】〖〗@﹕﹗/ ” _ < > `,•。≈{}~ ~() _ -『』√ $ @ * & # ※卐々∞Ψ√ ∩¤々♀♂∞①ㄨ≡↘♬ ♪ ♩ ♭♪ の ☆→ あ ぃ £ ❤ⓛⓞⓥⓔ ↙▂▂▅┢┦aΡpy ♡^_^♡ ^_^…….♧♧ ™☃❀♧ஐღ♂ ♀ ♥ ♡ ♦ ◊ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◈。 。 ^_^
☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █ Ш◊ ◦ ♠ ♣ ۞ ▪ ▫ □ ˇ и ۰•●۩
ஐღ ® © εïз •ิ « ₪ ☼ ◘ ╠ ═ ╝▫   † ±җ ۝ இ * × ○ ↔【★】 ▐ ░▒ ▬ ╭ ╮ ๑•ิ.•ั๑ ๑۩۞۩๑ ๑۩ﺴ ﺴ۩๑•¤╭⌒╮ ╭⌒╮ Ivyの家ⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛ ⓜⓝⓞⓟⓠⓡ ⓢⓣⓤⓥⓦⓧ ⓨⓩ ㊊㊐✪✦✧✩ ☆ ✫¤ ╰☆╮★【】〖〗@﹕﹗/ ” _ < >`,•。≈{}~ ~() _ -『』√ $ @㊋㊌㊍㊎㊏㊐㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉▂▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █┗♀♂♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ㄨ ≮≯ +-×÷﹢﹣±/=∫∮∝
∞ ∧∨ ∑ ∏ ∥∠ ≌ ∽ ≦ ≧ ≒﹤﹥じ☆ ξζω□∮卐ஜஒ ண இ ஆ ௰ o O # ♀♂ √ ╮╭ ╯╰ ァ ┱ ┲
ⓛⓞⓥⓔ﹌☀☁⊙◎☺☻✖╄►◄▧▨♨◐◑↔▪▫☼▀▄░▒▬♦◊◦☼♠♣▣▤▥▦▩◘ ◙◈の☆→❤。◕‿◕。ㄒん♥♡☜☞✏☂✖®๑۞๑๑۩ﺴ ﺴ۩๑ﻬஐღ☃▽ω§■↘↙〓×◢◣◥◤连拥抱都没有勇气卍◇◆♧✰➳㊚㊛♯♩♪♫♬♭♮ ☎☏ºº¤« »™♂✿㊣♀ღ ♂ ♀ ♥ ↔ ↕ ▪ ๑ ▄ █ ▌ ▒◊ ◦ ♠ ♣ ♪ の →°■♀ Ψ №← ∑ ξ ζ ω ∏ √ ∩ ¤ ∞≡ ▄ ≠ ^_^ ─ = ≈≌ ﺴ۩๑ ๑۩۞۩๑ ▓ ▲ γ ō ╦ ╩ ε ┘┌ ╬ ω § Θ I ™♂ ♀ ¹<º))))>
Glasaj za nas na ExtraCafe Top Listi radio stanica Glasaj za nas na ExtraCafe Top Listi radio stanica
 

Make a free website with Yola